Thiết lập kết nối với EPN và thanh toán trên Tablet