1. Trang chủ
  2. Restaurant Chain
  3. Các thiết lập khác

Các thiết lập khác

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng chuỗi thiết lập nhân viên, khuyến mại, khách hàng, nhà cung cấp và ca làm việc.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Thiết lập nhân viên

Trên trang quản lý, đi đến Utilities/Staff.

Nhấn Add. Tại đây, điền thông tin nhân viên, chọn vai trò tại Role và chọn chi nhánh nhân viên làm việc tại Location.

2. Thiết lập khuyến mại

Trên trang quản lý, đi đến Promotion, nhấn Add và chọn loại chương trình khuyến mại áp dụng.

Tại đây, điền đầy đủ thông tin của chương trình khuyến mại. Chọn chi nhánh áp dụng: nếu áp dụng toàn chuỗi thì chọn All locations; nếu áp dụng tại chi nhánh cụ thể thì tích chọn By location và chọn chi nhánh áp dụng. Sau đó, nhấn Save để lưu thiết lập.

3. Thiết lập khách hàng

Trên trang quản lý, đi đến System settings/General settings. 

Tại Utilities for all locations/selected location nhấn Edit. Tích chọn All locations nếu áp dụng toàn chuỗi hoặc Selected location nếu chỉ áp dụng tại chi nhánh hiện tại. Sau đó, nhấn Save để lưu thiết lập.

4. Thiết lập nhà cung cấp

Trên trang quản lý, đi đến Utilities/Supplier.

Nhấn Add. Tại đây, điền thông tin nhà cung cấp, nếu nhà cung cấp này cũng cung cấp cho chi nhánh khác thì tích chọn Copy to another location và nhấn Select location để chọn chi nhánh áp dụng.

5. Các danh mục dùng riêng theo từng chi nhánh

Ngoài các danh mục ở trên có thể thiết lập dùng toàn chuỗi hay chọn chi nhánh áp dụng, các danh mục sau đây chỉ sử dụng riêng theo thiết lập của từng chi nhánh:

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!

Cập nhật 27/06/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Tạo menu, thêm món, thêm nhóm và STPV
Xem thêm more
Tạo và thiết lập thông tin Location
Xem thêm more