Cách điều chỉnh tiền tip trên POS

I. MỤC ĐÍCH

Giúp nhà hàng điều chỉnh tiền tip do ghi nhầm tiền tip lúc thanh toán.

II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Trên POS, nhấn vào Transactions.

Đi đến order cần sửa tiền tip. Nhấn vào biểu tượng và chọn Adjust tip.

Trên cửa sổ Adjust amount, điền số tiền tip khách đã đưa. Nhấn Done để cập nhật tiền tip.

Lưu ý: Nếu chọn Add tip thì tiền tip sẽ được cộng dồn với số tiền tip đã nhập trước đó còn nếu chọn Adjust tip thì chương trình sẽ xóa số tiền tip đã ghi nhầm và cập nhật số tiền sau khi điều chỉnh.

Cập nhật 11/04/2024

Hãy giúp chúng tôi hoàn thiện trang trợ giúp phần mềm. Bài viết này có hữu ích với bạn không?

Bài viết liên quan

Cách khóa sổ trên POS
Xem thêm more
View payment list
Xem thêm more
Refund Payment
Xem thêm more
Add tip
Xem thêm more